Vyberte položku výzkumný záměr (obecné informace)

Vybraných je 0 položek z celkem 100. Vybráno všech 889 položek. Vybrat všechny položky typu výzkumné záměry (obecné informace), celkem 889. Zrušit výběr
Identifikační kód výzkumného záměru
Hlavní příjemce
Studium chování radionuklidů v lidském organismu a rozvoj nových přístupů k odhadu expozice z vnitřní kontaminace
Studium ozáření obyvatelstva České republiky při používání zdrojů ionizujícího záření k diagnostickým a terapeutickým účelům
Studium ozáření obyvatelstva České republiky z přírodních zdrojů záření
Studium umělých radionuklidů v životním a pracovním prostředí
Analytické postupy pro zjišťování přítomnosti výbušnin
Zdokonalení metod pro hodnocení vlivu různé tepelné zátěže na člověka pracujícího ve speciálních ochranných oděvech
Vypracování a zavedení metodik identifikace biologických toxinů hmotnostní spektroskopií
Náhrada člověka pro testování individuálních ochranných prostředků osob v podmínkách působení extrémně toxických látek
Kvantitativní měření průniku a těsností ochranných materiálů a prostředků pomocí odpovídajících náhrad otravných látek
Studium vybraných expozičních cest u přírodní radioaktivity
Studium materiálových a lidských faktorů pro ochranu osob
Průkaz a detekce Bacillus anthracis a dalších vybraných patogenů metodou PCR a REALTIME PCR
Rozvoj metod hodnocení dávkové zátěže dané radonem
Výzkum národních kryptografických prostředků a speciálních bezpečnostních technologií určených k ochraně utajovaných informací
Statistické rozbory dat kliče z kvantového sumátoru
Studium a kryptoanalytický rozbor asymetrické šifry
Kryptoanalytický rozbor symetrických šifer NBU pomocí informační entropie
Kryptoanalytický rozbor symetrických šifer NBU z algebraického hlediska
Výzkum a vývoj prostředkůlkryptograficke ochrany pro použití v sítích GSM
Výzkum a vývoj kryptoanalytických metod využívajících hardwarovou bázi
PEV
MicroCzech I.,II.
Výzkum a vývoj algoritmu pro asymetrickou šifru
Vývojové prostředky pro vývoj nových nosičů dat (emulátor pro vybraný typ čipového modulu Siemens, zařízení pro jeho personalizaci)
Vývojové prostředí pro vývoj 16-ti bitového mikropočítače
*
Dílčí vývoj zařízení BUCHLOV 1-KRYDAT pro rychlost přenosu větší než 64 Kb/s
Výzkum optoelektronické inteligentní karty
Výzkum metod ochrany dat a zkoumání možných útoků proti heterogenním informačním systémům
Implementace národního kryptografického prostředí do kryptografických prostředků
Polymorfismus a stabilita v manifestaci a etiologii poruch zdraví dítěte
Komplexní rozvoj programů superspacializované péče se zaměřením na kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění a perinatologii
Vědecko-výzkumný příspěvek k poznání a hodnocení expozice člověka a jeho zdravotních rizik
Analýza infekčních,enviromentálních a behaviorálních zdravotních rizik a jejich prevence
Zdravotní politika a ekonomika
Patofyziologie,diagnostika a léčba zhoubných nádorových krevních chorob a pooruch krevní srážlivosti
Vliv stresu na vznik kardiovaskulárních onemocnění
Biologické, genetické a epidemiologické aspekty malignit a optimalizace diagnosticko-léčebných postupů
Klinicko-genetická studie poruch prenatálního a postnatálního vývoje k časné prevenci, diagnóze a léčbě těžkých VVV, chorob a nádorů s genetickou dispozicí
Diagnostika a léčba geneticky podmíněných chorob
Poruchy orálního zdraví, výskyt, mechanizmy, prevence a léčba
Vytvoření ošetřovatelských diagnóz a jejich využití v praxi
Poruchy orálního zdraví, výskyt, mechanizmy, prevence a léčba
Nové aspekty patofyziologie, prevence, diagnostiky a léčby nejzávažnějších onemocnění v české populaci
Vliv životního prostředí na zdraví a imunitu populace
Diferenciace, apoptosa a regulace transkripce u buněk zhoubných nádorů
Diagnostika a léčba geneticky podmíněných chorob
Klíčové problémy rozvoje endokrinologie a řešení metabolických poruch
Zjišťování příčin psychiatrické morbidity a zvýšení účinnosti preventivních a terapeutických postupů v péči o duševní zdraví obyvatel České republiky
Výskyt, klinický průběh a léčba revmatických chorob - vytvoření celonárodního registru. Rozlišení forem osteoartrózy dle molekulárních změn v kloubu.
Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch II
Význam molekulárně biologických vyšetření pro objasnění patogeneze a pro diagnostiku poruch krvetvorby a využití krvetvorné buňky v léčbě onemocnění krvetvorby a jiných tkání.
Etiopatogenetické mechanizmy, molekulárně genetické základy, sociálně zdravotní důsledky a terapie, refrakterních forem, zánětlivých i nezánětlivých revmatických onemocnění
Zjišťování příčin psychiatrické morbidity a zvýšení účinnosti preventivních a terapeutických postupů v péči o duševní zdraví obyvatel České republiky v letech 2005-2011
Funkční diagnostika zhoubných nádorů
Zlepšení péče o reprodukční zdraví.
Optimalizace postupu jednotlivých fází příjmu a definitivního ošetření polytraumatizovaného pacienta
Program komplexní péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami a o nemocné, indikované k transplantaci srdce, jater a ledvin
Operační léčení v oblasti kyčelního kloubu při úrazech, vrozených vadách, osteopatiích a artropatiích. Zlomeniny páteře v terénu osteopatie.
Výzkum kardiovaskulárních nemocí, diabetu a transplantace životně důležitých orgánů
Zdokonalení časné diagnostiky, prevence a léčby těžkých vrozených vývojových vad a chorob geneticky podmíněných či s genetickou dispozicí v prenatální a postnatální fázi vývoje
Nové diagnostické indikátory a léčebné postupy v závislosti na různých obdobích života s důrazem na stáří
Molekulární mechanismy progrese, nové diagnostické přístupy a význam interakcí mezi rizikovými a protektivními faktory u karcinomu plic
ČESKÁ REPUBLIKA V MEZINÁRODNÍ POLITICE
Výzkum mezinárodních vztahů
Záchrana, soustřeďování, uchování a využití genofondu rostlin k tvorbě kulturní krajiny včetně ohrožených a devastovaných území ČR.
Analýza rizik způsobených kumulativními účinky zátěží ekosystémů a obyvatel ČR rizikovými prvky, vybranými toxickými sloučeninami a fyzikálními poli
Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti
Vědy o Zemi pro společnost 21. století: Od regionálních výzkumů přes geologická rizika po globální změny
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů
Základní regionální výzkum horninového prostředí geologické mapování a geofaktory životního prostředí
Výzkum a vývoj ovlivnění hydrosféry při nakládání s odpady a škodlivinami
Výzkum vlastností a funkcí vody jako dynamického ekologického činitele
Vývoj informačních technologií v oblasti voda
Vývoj a výzkum bilance a predikce antropogeně ovlivněných systémů
Výzkum a vývoj metod, procesů a aplikací v oblasti kvalitativních charakteristik hydrosféry včetně monitiringu
Výzkum a vývoj kvantitativních charakteristik hydrosféry
Výzkum škodlivých činitelů rostlin zaměřený na spolehlivou diagnostiku, na hodnocení stupně odolnosti rostlin a na preventivní a kurativní ochranná opatření.
Výázkum a inovace šlechtitelských postupů u okrasných rostlin a tvorba výchozího šlechtitelského materiálu.
Řešení systémů trvalé vegetace ve specifických podmínkách městské, průmyslové a zemědělské krajiny.
Záchrana, soustřeďování, uchování a využití genofondu rostlin k tvorbě kulturní krajiny včetně ohrožených a devastovaných území ČR.
Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea
Analýza a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu zemědělství
Výzkum chorob zvířat, jejich prevence a ochrana potravního řetězce
Zdravá zvířata a bezpečné potraviny jako základ pro zdraví lidí
Integrované systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny v zemědělství a rozvoji venkova
Zmírnění nepříznivých přírodních a antropogenních vlivů na půdu a vodu
Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství
Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací oboru do zemědělství České republiky
Kvalita a bezpečnost potravin v moderní společnosti
Bezpečná a zdravá výživa obyvatelstva zajištěná trvale udržitelnou průmyslovou výrobou
Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Rozvoj poznání ve výživě zvířat s cílem zvýšit kvalitu a bezpečnost živočišných produktů
Rozvoj oborů welfare technologií, etologie, managementu a ekonomiky chovů hospodářských zvířat s ohledem na environmentální faktory
Od rostoucího oocytu k produkci embryí in vitro a embryonálním kmenovým buňkám: Vývojové modely a strategie produkce zárodečných, embryonálních a somatických buněk in vitro v kontextu s jejich využitím v programu zachování genetických živočišných zdrojů
Udržitelné systémy pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin
Systémy ochrany rostlin a skladovaných produktů před škodlivými organismy zajišťující zdravotní nezávadnost a kvalitu rostlinných produktů a neohrožující životní prostředí
Nové poznatky, metody a materiály pro genetické zlepšování biologického potenciálu plodin a využití agro-biodiversity pro setrvalý rozvoj zemědělství
Principy vytváření, kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů hospodaření na půdě

1 2 3 4 5 6 7 8 9 889 výzkumné záměry (obecné informace)