výzkumný záměr (obecné informace):

MSM 153100010

32977940

MSM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

(nic)

NV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")

Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin.

Stress pathological biology, biochemistry and bioenergetics of plants

Předmětem studia v rostlinné patologii bude výzkum biodiverzity a genetické variability interakcé u modelových objektů rostlina-patogen v přírodním a kulturním patosystému. Mechanismy resistence budou studovány na úrovni jedinců, pletiv a buněk včetně jePředmětem studia budou enzymy podílející se na metabolismu rostlinných hormonů ze skupin aminů a cytokininů;dynamika tvorby a odbourávání enzymů odezvy na stres. Z biogenních stresů bude zvláště studována interakce rostlina pathogen na molekulární úrovniStudium souvislosti mezi primárními změnami vyvolanými umělou senescencí, působením patogenů nebo růstovrch látek a oxidativní fází poškození fotosyntetického aparátu rostlin metodami fluorescence chlorofylu, elektroforézy, enzymových aktivit a HPLC.

(nic)

(nic)

Topic of the study in plant pathology will be research of biodiversity and genetic variability of interactions by model host-pathogen systems, wild- and crop-pathosystem. Resistance mechanism will be studied on the individual, tissue and cell level, inclTopic of the study will be enzymes participating in metabolism of the plant hormones amines and cytokinins; Dynamics of production and elimination of enzymes of response to biotic stress. Study particularly concerns interactions of plant and pathogen atA study of relations between the primary changes induced by pathogens, growth regulators and oxidative phase of damage to the photosynthetic apparatus of plants by methods of chlorophyll fluorescence, electrophoresis, enzyme activities and HPLC.

(nic)

1. ledna 1999

1. prosince 2004

1. února 1999

1. prosince 2004

(nic)

(nic)

S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů

EF: Botanika
CE: Biochemie
BO: Biofyzika

biotic stress; host-pathogen interaction; biodiversity and genetic variability; wild- and crop pathosystem; resistance mechanisms; individual, tissue and cell level; pathogenesis; plant enzymes; amines; cytokinins; photosynthesis; chlorophyll fluorescenc

(nic)

U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory

Biodiverzita a genetická variabilita interakcí mezi vyššími rostlinami a fytopatogenními houbami. Dynamika patologických procesů rostlin. Mechanismy resistence. Stresová regulace bioenergetiky rostlin.

Biodiverzita a genetická variabilita interakcí mezi vyššími rostlinami a fytopatogenními houbami. Dynamika patologických procesů rostlin. Mechanismy resistence. Stresová regulace bioenergetiky rostlin.

(nic)

(nic)

(nic)

21658

21658

1

0

0

236

236

DUU

(nic)

(nic)

ZBBKKKU

2005

2005

2008-06-02

CEZ/2005/MSM/MSM500/U/N/8:4

Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

(nic)