projekt (obecné informace o projektu):

GAP501/12/0590

182040294

GA0 Grantová agentura České republiky

GA

(nic)

ZV - Základní výzkum

Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce

Characterisation of processes involved in induction of plant resistance to pathogens using elicitins with altered ability to trigger defence reaction

Projekt je zaměřen na hlubší poznání mechanismům obranné reakce rostlin na biotický stres vyvolaný houbovými infekcemi, včetně úlohy reaktivních forem kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) v odpovědi na elicitory patogenů. Experimenty budou realizovány na modelových rostlinách s významem pro zemědělství, rajčeti (Solanum spp.) a tabáku (N. tabacum). Hlavním cílem projektu je charakterizace raných a pozdních fází rostlinné odpovědi vyvolané elicitory oligandrinem, kryptogeiny a jeho mutanty, které budou potenciálně prakticky využitelné pro manipulace a šlechtění rostlin se zvýšenou resistencí. Budou navrženy a připraveny mutanty elicitoru kryptogeinu s pozměněnou schopností indukovat produkci ROS a RNS a buněčnou smrt rostlin, a sledovány regulační mechanismy tvorby ROS a RNS a spojené s nitrosativním stresem v hypersensitivní odpovědi. Interakce ROS a RNS s dalšími signálními drahami bude studována v časné i pozdní fázi odpovědi rostlin na elicitory, stejně jako jejich úloha v lokální a systémové odpovědi na elicitory a infekci patogeny s využitím sledování exprese obranných genů a proteinů.

(nic)

(nic)

The project aims to increase understanding of mechanisms of plant defence to biotic stress caused by fungal infection, including reactive oxygen (ROS) and nitrogen species (RNS) in response to pathogen elicitors. It will be performed on model plants of agricultural importance, tomato (Solanum spp.) and tobacco (N. tabacum). The overall goal is to characterize early and late phases in plant defence evoked by elicitors oligandrin, cryptogein and its mutants, which would be of potential practical relevance for plant manipulation and breeding for increased resistance. We will design and study mutant forms of cryptogein elicitor with altered capacity to induce ROS and RNS production and plant cell death, and address regulatory mechanisms of ROS and RNS production and associated nitrosative stress in hypersensitive response. The cross-talk of ROS and RNS with other signalling pathways will be studied during early and late response of plants to elicitors, as well as their role in local and systemic responses to elicitors and pathogen by analysis of expression of defence genes and proteins.

(nic)

1. ledna 2012

31. prosince 2016

(nic)

(nic)

P501-12-0590

2015-04-20

S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů

CE: Biochemie
EB: Genetika a molekulární biologie

plant defence fungal pathogens elicitins oligandrin cryptogein reactive oxygen and nitrogen species

(nic)

(nic)

(nic)

(nic)

VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji

SGA02012GA-ST

(nic)

5890

5890

1

0

1

7

7

DRRVK

(nic)

(nic)

ZBBKK

2016

2016

2016-04-26

CEP16-GA0-GA-R/02:2

Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

False

2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Celkem 5890 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje všechny zdroje financování projektu včetně soukromého financování.
Účastník (v tis. Kč)Role20122013201420152016
Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakultaDalší účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení6717086976970
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení7688028027450
Celkem po rocích14391510149914420
Celkem5890

Celkem 5890 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje účelové náklady projektu.
Účastník (v tis. Kč)Role20122013201420152016
Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakultaDalší účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení6717086976970
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení7688028027450
Celkem po rocích14391510149914420
Celkem5890

Celkem 0 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje informace o investičních nákladech projektu.
Účastník (v tis. Kč)Role201320142015
Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakultaDalší účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení000
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení000
Celkem po rocích000
Celkem0

(nic)